Spring2019 Spring ClassesTime Chinese Classes Teacher

1:30-3:20 pm

Chinese (1st-9th Grade)


3:30-5:20 pm

Pre School

Sheng Pan

3:30-4:20 pm

Happy Chinese Class(Kids)

Mia ZhengTime    Activity Classes Teacher

3:30-4:20 pm

Dancing(I,II) (I,age group 5-8; II, 8-12)   

Yanfu Shen(I); Xiaoxia Wei(II)

Music I

Yi Huang

Chess (Advanced Level)

Miguel Ararat

Craft (II Age 8 and Up)

Wenrui Zhu

Diabolo(KongZhu 空竹)

Victor Lin

Student Association

Yuming Lin

Tennis (I Age 5 - 8)

Chris MacDonald

Art (II Age 8 and Up)

Chi Zhang

Conversation(II Age 8 - 15)

Penghua Wang


4:30-5:20 pm

Conversation(I, Age 5 - 8)

Penghua Wang

Art (I, Age group 5-8)

Espe

Art (II, Age 8 and Up)

Haoyang Zhuang

Tennis (II, Age 9 - 15)

Chris MacDonald

Craft (II)

Yanfu Shen

Soccer (Age 5 and up)

Edward Offei, Chi Zhang, Jiajun Lei

Music (II)  

Yi Huang

Martial Art(Chinese Kongfu 武术)

Andy Ho

Calligraphy(硬笔书法)

Wenrui Zhu

Dancing(III, Age 11 and up )

Xiaoxia Wei

Chess (Beginner Level)

Miguel Ararat


Time Parent Classes Teacher


      1:40-3:10 pm

        Zumba, Zumba Toning , and BodyFlow (Adult)

Qiuping Jian

2:00-3:20 pm

Tennis(Advanced)

   Chris Diamond

3:30-4:20 pm

Traditional Chinese Art/Calligraphy (Adult)

   Haoyang Zhuang

3:30-4:20 pm

Zither (Advanced, Adult)

   Xiaodan Liang

4:30-5:20 pm

Zither (Beginner, Beginner)

   Xiaodan Liang

4:30-5:20 pm

Yoga (Adult)

   Ying Wang

教室地图